แบบฟอร์ม

Post on 27 มกราคม 2565
by Protection
ฮิต: 5793

แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบงัคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (รบ.1)

หน้าปกสำนวน (กร.1)

แบบให้คำปรึกษา (กร 2)

แบบบันทึกคำให้การคร.7 (กร.3)

แบบบันทึกการแต่งตั้งผู้แทน (กร.4)

ใบรับคำร้องแจ้งลูกจ้าง (กร.5)

หนังสือเชิญพบนายจ้าง (ครั้งที่1) (กร.6)

หนังสือเชิญพบลูกจ้าง (ครั้งที่2) (กร.7)

หนังสือเชิญพบผู้ร้อง (กร.8)

หนังสือเชิญพบบุคคลที่เกี่ยวข้อง (กร.9)

หนังสือคัดทะเบียนราษ (กร.10)

หนังสือตรวจสอบทะเบียนราษ (กร.11)

คำขอขยายระยะเวลา (กร.12)

หนังสือคัดทะเบียนธุรกิจ (กร.13)

ใบมอบฉันทะรับเงินของลูกจ้าง (กร.14)

ใบมอบฉันทะรับเงินผู้ร้องเป็นกลุ่ม (กร.15) 

ใบมอบฉันทะรับเงินผู้ร้องเป็นกลุ่ม (ใบต่อ) (กร.15)

หนังสือส่งคำสั่ง พตร.นายจ้าง (กร.16)

หนังสือส่งคำสั่ง พตร.ลูกจ้าง (กร.17)

รายงานการส่งคำสั่งด้วยตนเอง (กร.18)

หนังสือส่งคำสั่งผู้รับเหมา (กร.19)

บันทึกการรับมอบเงิน (กร.20)

หนังสือแจ้งลูกจ้างให้รับเงิน (กร.21)

หนังสือรายงานเรื่องที่ดำเนินการเสร็จ (กร.22)

บัญชีค่าจ้างกรณีลูกจ้างจำนวนมาก (กร.23)

รายงานสรุปข้อเท็จจริงคร.7 (กร.24)

แบบคำร้อง (คร.7)

แบบคำสั่ง (คร.8)

ตัวอย่าง รายงานการตรวจแรงงาน (ตร.1)

ตัวอย่าง หนังสือเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน (ตร.2)

ตัวอย่าง หนังสือให้ไปพบพนักงานตรวจแรงงาน (ตร.3)

ตัวอย่าง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (ตร.4)

ตัวอย่าง ทะเบียนลูกจ้าง

ตัวอย่าง ทะเบียนเวลาทำงาน

ตัวอย่าง บัญชีจำนวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด