ลงนาม

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ 1/2560

กองคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม (นายวชิระ ศรีบัวชุม) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางสาวกาญจน พูลแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทราบหลักเกณฑ์การขอถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่และตัวอย่างของประเทศที่มีความสามารถถอดสินค้าออกจากบัญชีรายชื่อได้ในปี ค.ศ. 2016 และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

รวมทั้ง ร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินการขอถอดสินค้าอ้อย แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ และการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla