ลงนาม

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2560

กองคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายอนุชน  วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมแจ้งหลักเกณฑ์การขอถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ และตัวอย่างของประเทศที่มีความสามารถถอดสินค้าออกจากบัญชีรายชื่อได้ในปี ค.ศ.2016 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขอถอดสินค้าเครื่องนุ่งห่มและการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานดังกล่าว

 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla