ลงนาม

ประชุมคณะทำงานวิชาการกองคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560

กองคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานวิชาการกองคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 โดยผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นางนำทิพย์ อภิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง จัดทำกรอบหลักสูตรการอบรมพนักงานตรวจแรงงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla