ลงนาม

กองคุ้มครองแรงงานจัดการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษา (ล่าม) รุ่น 3/2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยกองคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือกับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษา (ล่าม) รุ่น 3/2560 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น สวีท พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โดยอธิบดีได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสายชล แจ่มแจ้งผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สื่อสารภาษา (ล่าม) และผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมาและกัมพูชา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีทักษะ จรรยาบรรณ รวมถึงเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถทำหน้าที่ผู้สื่อสารภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงานสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแจ้งความต้องการที่จะขอรับบริการจากภาครัฐได้ถูกต้อง ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าสังเกตการณ์ จาก ILO, IOM, EU จำนวน 37 คน

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla