ลงนาม

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของกองคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560

กองคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของกองคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดกิจกรรมและเป้าหมายการดำเนินงาน และจัดทำแผนการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกองคุ้มครองแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 รวมทั้ง วางแผนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย "ซ่อม เสริม สร้าง" ของรัฐบาล ด้านคุ้มครองแรงงานต่อไป

  

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla