ลงนาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือกโครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

กองคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือกโครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจรับงานรายงานตามโครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla