ลงนาม

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโวลลุ่ม โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กทม. โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวเป็นการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ กสร. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 100 คน

ให้มีความรู้ในเรื่อง “แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง” เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานนำไปปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีความเสมอภาค เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานทั้งแรงงานไทยแรงกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยกองคุ้มครองแรงงานได้นำองค์ความรู้ในเรื่อง“แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง” มาดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla