ลงนาม

ประชุมหารือข้อกฎหมาย เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน และว่าที่ร้อยตรีนวรัตน์ สาราณียะพงษ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ประหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เมื่อมีลูกจ้างครบสิบคนนายจ้างต้องจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่ไม่ต้องนำส่งสำเนาข้อบังคับอีกต่อไป และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 11 กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla