ลงนาม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2560

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยกองคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนิตยา อัยราวงศ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และคณะกรรมการไตรภาคี สาระสำคัญ คือ พิจารณา การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยเดือนเมษายน ๒๕๖๐ /การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนฯ/การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

  

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla