ลงนาม

การประชุมคณะทำงานพิจารณา เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2560

จันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิทยา จันทวงศ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานด้านกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนุชน วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ/สมุทรสาคร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ พิจารณา ๑) สรุปผลการดำงานด้านการติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒) แผนเร่งรัด และติดตามการดำเนินงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘ั

  

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla