ลงนาม

กสร.ร่วมกับสสค.สงขลา เปิดโครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันนี้ (22 มีนาคม 2560) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมีนายสุพจน์   แขกเพ็ง รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้างและแรงงานต่างด้าว รวมทั้งผู้แทนองค์กรนายจ้างลูกจ้าง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน และมีผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ผู้แทนศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 จังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเสวนาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ควรรู้สำหรับแรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla