ลงนาม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2560

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย กองคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และนายสุวิทยา จันทรวงศ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นางสาวเกษร เกิดหลำ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และคณะกรรมการไตรภาคี 

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้    1. เพื่อทราบ รายงานสถานการณ์ด้านการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560/รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 /รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง/รายงาสถานการณ์บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และในเครือสหฟาร์ม/รายงานผลกำดำเนินการฟ้องดำเนินคดีผู้มีหน้าที่ชดใช้เงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และ ๒. เพื่อพิจารณา การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนมีนาคม 2560 รวม 4 ราย/การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2546 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla