ลงนาม

กองคุ้มครองแรงงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กฯ

กองคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เพื่อมุ่งสู่การถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อที่ถูกกล่าวหา

วันที่ 25 มกราคม 2560 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุเทธ มโหสถ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นภาคี ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ประเภทสินค้าไทยที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อ มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน

เพื่อให้ความรู้เรื่องกรอบ รูปแบบ แนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอ้อย เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง และปลา รวมถึงแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องถอดสินค้า ให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้และประสงการณ์ที่ได้รับไปขยายผลต่อกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต และระดมความคิดเห็นของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการดำเนินงาน

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla