ลงนาม

การประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองการจำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 5/2559

กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 เพื่อพิจารณาการจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวม 5 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ยูเรเซียนโมด 90 จำกัด    2. บริษัท โนเบิลแมน จำกัด 3. บริษัท ภูเก็ตดีไซน์ (2003) จำกัด 4. บริษัท เอ็ก - โซ จัน ฟรุต จำกัด และ 5. บริษัท เอส.ที.อาร์.ซัพพลาย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองการจำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายหนี้สูญได้

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla