ลงนาม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 9/2559

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย กองคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และนางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวสุกัลยา แก้วสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และคณะกรรมการไตรภาคี 

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้    ๑. เพื่อทราบ รายงานสถานการณ์ด้านการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙/รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙/รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง/รายงานข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี/รายงาสถานการณ์บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และในเครือสหฟาร์มและ ๒. เพื่อพิจารณา การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวม ๑๘ ราย/การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง/ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง/การศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยในช่วงเริ่มต้นการประชุม ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ท่านรองปลัดฯ และท่านอธิบดี ในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla