ลงนาม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 8/2559

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย กองคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และนางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และคณะกรรมการไตรภาคี

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ๑. เพื่อทราบ รายงานผลการฟังคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการกองทุนฯ/รายงานความคืบหน้าร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑/รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ/การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๙  และ ๒. เพื่อพิจารณา การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๑๗ ราย/การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) แผนปฏิบัติการประจำปี/การบริหารความเสี่ยง/การบริหารจัดการสารสนเทศ/แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla