ลงนาม

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ครั้งที่ 2/2559

กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ  2 คำสั่งสำนักคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑2/๒๕๕8 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองการจำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และ 3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

และเพื่อพิจารณาการจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวม 5 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ยูเรเซียนโมด 90 จำกัด    2. บริษัท โนเบิลแมน จำกัด 3. บริษัท ภูเก็ตดีไซน์ (2003) จำกัด 4. บริษัท เอ็ก - โซ จัน ฟรุต จำกัด และ 5. บริษัท เอส.ที.อาร์.ซัพพลาย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองการจำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายหนี้สูญได้

 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla