ลงนาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล

พระราชบัญญัติ

      - พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบ

     - ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ พ.ศ.๒๕๕๙

 

ประกาศ

     - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประเภทของงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจำเรือที่ห้ามคนประจำเรือซึ่งอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ทำงาน

 

คำสั่ง

     - คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

     - คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล

 

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศกรมการกงสุล ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคนประจำเรือกลับในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ

     - คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศที่ ๓๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

     - กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล ของกรมการจัดหางาน

     - รายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจรับรองขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเพื่อออกใบรับรองแพทย์แก่คนประจำเรือ 

   - รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือและแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพและมีสิทธิออกใบรับรองแพทย์ ฯ  

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla