ลงนาม

คู่มือตรวจแรงงาน ปี 2560

การตรวจแรงงาน เป็นภารกิจที่สำคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และคุ้มครองให้ลูกจ้างมีสภาพการจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดีจากนายจ้าง รวมถึงสภาพการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานให้ถูกต้องเหมาะสมในขณะที่ลูกจ้างปฏิบัติงาน ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองคุ้มครองแรงงานได้จัดทำคู่มือตรวจแรงงาน สำหรับพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla