ลงนาม

วิชาการ

สิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง

สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง

1. เวลาทำงานปกติ?

? ?งานทั่วไปไม่เกิน 8 ชม./วัน หรือตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน และไม่เกิน 48 ชม./สัปดาห์

? ?งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่ งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับกาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะ งานขนส่งวัตถุอันตราย งานผลิตสารเคมีอันตราย งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือ หรือเครื่องจักร ซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย และงานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมีความเสี่ยงสูงหรือมีภาวะแวดล้อมในการทำงานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำเนิดได้ และต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล ให้มีเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชม./วัน และไม่เกิน 42 ชม./สัปดาห์

2. เวลาพัก

? ?ระหว่างการทำงานปกติ?

? ?ไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม. ติดต่อกัน หรืออาจตกลงกันพักเป็นช่วงๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน

? ?งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจำหน่ายหรือให้บริการในแต่ละวันไม่ติดต่อกัน ? อาจพักเกิน 2 ชม./วันก็ได้

? ?นายจ้างอาจจะไม่จัดเวลาพักได้กรณีเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน

? ?ก่อนการทำงานล่วงเวลา

? ?กรณีให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติ?ไม่น้อยกว่า 2 ชม.ต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่มทำงานเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที

3. วันหยุด

? ?วันหยุดประจำสัปดาห์

? ?ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์?โดยให้มีระยะห่างกัน ไม่เกิน 6 วัน?สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดารหรืองานอื่นตามที่กหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกันสะสม และเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

??วันหยุดตามประเพณี

??ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี?โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติและพิจารณาจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น

? ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี ในวันทำงาน ถัดไป

? สำหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตกลงกันหยุดวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้

??วันหยุดพักผ่อนประจำปี

??ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน/ปี?สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี

? อาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีต่อๆ ไปได้

4. การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด

? ?นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป

? ?นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็น ถ้าลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน

? ?นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด สำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได้

? ?ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุดและการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน?36 ชั่วโมง/สัปดาห์

?

? ?
5. วันลา

? ?วันลาป่วย

? ? ? ?ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง

? ?การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใใบรับรองแพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ หากลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ให้ลูกจ้างชี้แตงให้นายจ้างทราบ

? ?วันที่ลูกจ้างไม่อาจทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการทำงาน หรือวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นลาป่วย

? ?วันลากิจ

? ?ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

? ?วันลาทำหมัน

? ?ลูกจ้างลาเพื่อทำหมันและเนื่องจากทำหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง

? ?วันลารับราชการทหาร

? ?ลูกจ้างลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้

? ?วันลาคลอดบุตร

? ?ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุครครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน?โดยนับรวมวันหยุด

? ?วันลาฝึกอบรม

? ?ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความชำนาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้างตามโครงการหรือหลักสูตร ซึ่งมีกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนชัดเจน และเพื่อการสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น?

? ?ลูกจ้างต้องแจ้งเหตุในการลาโดยชัดเจน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า?7 วันก่อนลา

? นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลาหากในปีที่ลา ลูกจ้างเคยได้รับการอนุญาตให้ลามาแล้ว?ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้ง หรือแสดงได้ว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้าง

6. ค่าตอบแทนในการทำงาน

? ?ค่าจ้าง

? ?จ่ายเป็นเงินเท่านั้น

? ?จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

? ?ถ้ากำหนดเวลาทำงานปกติเกิน 8 ชั่วโมง/วัน ให้จ่าย ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้าง ซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน สำหรับการทำงานที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วยในวันทำงาน และในอตราไม่นอยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรืต่อหน่วยในวันหยุด

?

?

?

?

?


?

?

? ? ? ??

?


?

? ?


? ?


??

? ?


?

หมวดหมู่รอง

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla