ลงนาม

อำนาจหน้าที่

กองคุ้มครองแรงงาน มีอำนาจหน้าที่

1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน กำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานในระบบ แรงงานทางทะเล รวมทั้งแรงงานหญิงและเด็กในระบบ
2. ควบคุมดูแลนายจ้างและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุมคนประจำเรือ เจ้าของเรือ และนายเรือให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และพัฒนามาตรฐานแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. บริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองคุ้มครองแรงงาน

กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน มีอำนาจหน้าที่

 • กำหนดและพัฒนามาตรการ และมาตรฐานในการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก
 • ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • กำหนดรูปแบบ และการประเมินผลระบบเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน
 • ส่งเสริมองค์ความรู้ในการมีส่วนร่วมด้านคุ้มครองแรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน มีอำนาจหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางในการคุ้มครองแรงงานเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณและมาตรการการคุ้มครองแรงงาน
 • กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและจัดสรรกิจกรรม เป้าหมาย ด้านคุ้มครองแรงงานลงสู่หน่วยปฏิบัติ
 • พัฒนาระบบและทิศทางการคุ้มครองแรงงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ ข้อมูล และติดตามประเมินผลด้านคุ้มครองแรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มีอำนาจหน้าที่

 • พัฒนาระบบบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 • งานการเงินและบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 • งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

 • กำหนดและพัฒนามาตรการและมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานทั่วไป และแรงงานประมงทะเล
 • กำหนดมาตรการ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานทั่วไป และแรงงานประมงทะเลที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ นายจ้างและลูกจ้างในภาคเอกชนเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานทั่วไปและแรงงานประมงทะเล
 • กำกับ ดูแล และสนับสนุนหน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานทั่วไปและแรงงานประมงทะเล
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล

 • กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานประมงทะเล
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ นายจ้างและลูกจ้างในภาคเอกชนเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานทางทะเล
 • กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานทางทะเล
 • งานเลขานุการคณะกรรมการแรงงานทางทะเล
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

?

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla