ลงนาม

อำนาจหน้าที่

กองคุ้มครองแรงงาน มีอำนาจหน้าที่

1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน กำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบ รวมทั้งแรงงานหญิงและเด็ก
2. ควบคุมดูแลนายจ้างและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และพัฒนามาตรฐานแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองคุ้มครองแรงงาน

กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน มีอำนาจหน้าที่

 • กำหนดมาตรการการคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานหญิงและเด็ก
 • ปฏิบัติงานตามข้อผูกพันของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหญิงและเด็กที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
 • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงและเด็ก
 • ศูนย์สนับสนุนข้อมูลด้านแรงงานหญิงและเด็กแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน มีอำนาจหน้าที่

 • พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานทั่วไป
 • พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก
 • พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 • ดำเนินการและประสานเกี่ยวกับงานวิชาการและแผนงานของกอง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มีอำนาจหน้าที่

 • พัฒนาระบบบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 • งานการเงินและบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 • งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

 • กำหนดรูปแบบมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม
 • ส่งเสริมแลพัฒนาภาครัฐและเอกชนให้มีองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน
 • กำกับ ดูแล สนบสนุนหน่วยบฏิบัติ
 • แก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองแรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล

 • ศึกษาวิเคราะห์สภาการทำงานและสภาปัญหาการคุ้มครองนอกระบบ
 • จัดทำประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 • กำหนดแบบ แนวทาง และมาตรการในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
 • ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 • จัดประชุมคณะกรรมการรับงานไปทำที่บ้าน
 • ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

?

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla