ลงนาม

รายงานผลการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554

เดือน ยอดเงินฝากธนาคาร(บาท) เงินค่าปรับตาม พ.ร.บ. 2541(บาท)

การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง (คน/บาท)

ตุลาคม?2553 312,264,968.84 853,684.00 ?618/5,671,060.17
พฤศจิกายน?2553 ?262,260,220.27 1,596,570.00 2,043/21,590,340.43
ธันวาคม 2553 270,556,132.46 1,226,635.00 462/5,411,811.99
มกราคม 2554 267,800,150.46 90,500.00 236/2,846,482.00
กุมภาพันธ์ 2554 272,341,556.45 1,399,100.00 61/547,430.70
มีนาคม 2554 271,463,995.71 1,150,368.00 1,053/13,195,119.00
เมษายน 2554 259,854,842.57 121,000.00 112/935,633.00
พฤษภาคม 2554 262,169,038.54 1,138,750.00 96/1,359,487.72
มิถุนายน 2554 262,606,685.39 1,179,499.00 284/2,564,181.00
กรกฎาคม 2554 261,874,245.50 480,500.00 341/4,036,742.00
สิงหาคม 2554 259,237,690.65? 4,421,413.00? 208/2,573,440.00?
กันยายน 2554 259,554.124.49? 3,768,300.00? 1,213/8,637,627.95?
รวมทั้งหมด ? 17,426,319.00? 6,727/69,369,355.96?

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2554

เดือน กรณีค่าชดเชย(คน/บาท)

กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย(คน/บาท)

รวมจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง (คน/บาท)

ตุลาคม?2553 34/349,170.00 584/5,321,890.17 ?618/5,671,060.17
พฤศจิกายน?2553 770/9,609,666.46 1273/11,980,673.97 2,043/21,590,340.43
ธันวาคม 2553 192/2,723,730.00 270/2,688,081.99 462/5,411,811.99
มกราคม 2554 - 236/2,846,482.00 236/2,846,482.00
กุมภาพันธ์ 2554 - 61/547,430.70 61/547,430.70
มีนาคม 2554 507/7,965,476.62 546/5,229,642.38 1,053/13,195,119.00
เมษายน 2554 48/664,113.00 64/271,520.00 112/935,633.00
พฤษภาคม 2554 60/1,003,200.00 36/356,287.72 96/1,359,487.72
มิถุนายน 2554 123/1,520,730.00 161/1.043,451.00 284/2,564,181.00
กรกฎาคม 2554 328/3,965.040.00 13/71,702.00 341/4,036,742.00
สิงหาคม 2554 108/1,690,920.00? 100/882,520.00? ??208/2,573,440.00
กันยายน 2554 728/5,803,490.18? 485/2,834.137.77? 1,213/8,637,627.95
รวมทั้งหมด 2,898/35,295,536.26? 3,829/34,073,819.70? 6.727/69,369,355.96?

ข้อมูล ณ วันที่?30?กันยายน 2554

กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สำนักคุ้มครองแรงงาน?

?

?

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla