ลงนาม

รายงานผลการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

?

เดือน

ยอดเงินฝากธนาคาร

(บาท)

เงินค่าปรับ ตามพ.ร.บ. 2541

(บาท)

การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง

(คน/บาท)

ตุลาคม ?2556 248,682,692.25 285,700.00 65/923,001.00
พศฤจิกายน 2556 247,709,554.44 518,000.00 324/3,672,973.00
ธันวาคม 2556 244,941,201.28 197,100.00 26/114,614.00
มกราคม 2557 245,746,110.64 263,000.00 295/5,179,393.00
กุมภาพันธ์ 2557 245,623,713.98 351,700.00 1,227/19,643,620.00
มีนาคม 2557 247,043,093.73 367,866.00 810/12,846,860.00
เมษายน 2557 246,142,459.14 1,228,332.00 828/12,083,790.00
พฤษภาคม 2557 241,355,962.05 82,700.00 250/4,47,950.00
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวมทั้งหมด 3,426,998.00 3,825/58,912,210.00

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เดือน

กรณีค่าชดเชย

คน/บาท)

กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย

(คน/บาท)

รวมจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง

(คน/บาท)

ตุลาคม 2556 22/522,000.00 43/401,001.00 65/923,001.00
พฤศจิกายน 2556 8/18,900.00 316/3,654,073.00 324/3,672,973.00
ธันวาคม 2556 0 26/114,614.00 26/114,614.00
มกราคม 2557 0 295/5,179,393.00 295/5,179,393.00
กุมภาพันธ์ 2557 1/27,000.00 1,226/19,616,620.00 1,227/19,643,620.00
มีนาคม 2557 113/1,778,700.00 697/11,068,160.00 810/12,846,860.00
เมษายน 2557 164/2,016,000.00 664/10,067,790.00 828/12,083,790.00
พฤษภาคม 2557 167/3,024,000.00 83/1,423,950.00 250/4,447,950.00
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวมทั้งหมด 475/7,386,600.00 3,350/51,525,601.00 3,825/58,912,201.00

ข้อมูล ณ วันที่ ?6 มี.ค. 57

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla