ลงนาม

รายงานผลการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน ยอดเงินฝากธนาคาร(บาท) เงินค่าปรับตาม พ.ร.บ. 2541(บาท)

การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง (คน/บาท)

ตุลาคม?2555 267,419,185.93 624,336.00 392/2,237,708.00
พฤศจิกายน?2555 260,423,936.39 397,000.00 276/4,093,106.00
ธันวาคม 2555 257,920,254.62 249,500.00 198/2,428,167.00
มกราคม 2556 253,911,659.44 441,500.00 135/2,069,397.00
กุมภาพันธ์ 2556 252,540,403.72 156,400.00 195/2,876,881.25
มีนาคม 2556 258,051,908.31 289,400.00 27/116,371.00
เมษายน 2556 256,266,293.16 429,600.00 299/3,627,218.00
พฤษภาคม 2556 258,052,484.05 315,200.00 217/1,912,937.00
มิถุนายน 2556 258,911,554.28 489,750.00 397/6,041,703.00
กรกฎาคม 2556 257,199,669.56? 401,000.00? 156/1,456,548.00?
สิงหาคม 2556 252,283,696.75? 387,100.00? 94/1,248,548.00?
กันยายน 2556 253,284,822.88? 587,100.00? 166/2,055,926.38?
รวมทั้งหมด ? 4,767,886.00 2,552/30,161,361.06

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน กรณีค่าชดเชย(คน/บาท)

กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย(คน/บาท)

รวมจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง/ (คน/บาท)

ตุลาคม?2555 - 392/2,237,708.00 392/2,237,708.00
พฤศจิกายน?2555 238/3,769,620.00 38/323,486.00 276/4,093,106.00
ธันวาคม 2555 - 198/2,428,167.00 198/2,428,167.00
มกราคม 2556 100/1,522,200.00 35/547,197.00 135/2,069,397.00
กุมภาพันธ์ 2556 115/2,191,500.00 80/685,381.25 195/2,876,881.25
มีนาคม 2556 - 27/116,371.00 27/116,371.00
เมษายน 2556 238/3,146,760.00 61/480,458.00 299/3,627,218.00
พฤษภาคม 2556 193/1,737,000.00 24/175,937.00 217/1,912,937.00
มิถุนายน 2556 168/3,011,670.00 299/3,030,033.00 397/6,041,703.00
กรกฎาคม 2556 7/72,000.00? 149/1,381,398.43? 156/1,453,398.43?
สิงหาคม 2556 12/159,090.00? 82/1,089,458.00? 94/1,248,548.00?
กันยายน 2556 35/469,800.00? 131/1,586,126.38? 166/2,055,926.38?
รวมทั้งหมด 903/13,067,970.00 1446/12,495,594.68 2,552/30,161,361.06?

หมายเหตุ :? ข้อมูล ณ วันที่?2 ตุลาคม 2556

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla