ลงนาม

รายงานผลการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555

เดือน ยอดเงินฝากธนาคาร(บาท) เงินค่าปรับตาม พ.ร.บ. 2541(บาท)

การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง (คน/บาท)

ตุลาคม?2554 259,793,120.14 98,500.00 201/2,230,009.37
พฤศจิกายน?2554 258,567,848.61? 742,500.00? 130/1,146,875.08
ธันวาคม 2554 258,567,848.61? 959,900.00? 74/660,792.14
มกราคม 2555 258,716,623.84? 585,570.00? 36/314,225.64
กุมภาพันธ์ 2555 259,181,669.03 584,300.00 438/8,277,971.81
มีนาคม 2555 260,051,956.07 894,770.00 285/3,035,659.33
เมษายน 2555 261,900,564.49 395,850.00 106/1,068,600.00
พฤษภาคม 2555 261,269,593.06? 221,500.00? 148/1,539,141.00?
มิถุนายน 2555 266,914,188.88? 335,733.32? 227/2,380,286.00?
กรกฎาคม 2555 267,162,004.40? 246,200.00? 336/3,623,424.03?
สิงหาคม 2555 267,424,423.02? 359,000.00? 673,8,699,265.56?
กันยายน 2555 266,893,341.97? 253,000? 155/13,466,250.84?
รวมทั้งหมด ? 6,009,955.32 2,654/32,976,249.96

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2555

เดือน กรณีค่าชดเชย(คน/บาท)

กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย(คน/บาท)

รวมจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง (คน/บาท)

ตุลาคม?2554 64/1,001,490.00 137/1,228,519.37 201/2,230,009.37?
พฤศจิกายน?2554 44/560,340.00 86/586,535.08 130/1,146,875.08
ธันวาคม 2554 43/426,960.00 31/233,832.14 74/660,792.14
มกราคม 2555 22/185,820.00 14/128,405.64 36/314,225.64
กุมภาพันธ์ 2555 214/6,072,028.64 224/2.205,943.17 438/8,277,971.81
มีนาคม 2555 46/418,500.00 239/170,190.00 285/3,035,659.33?
เมษายน 2555 87/898,410.00 19/170,190.00 106/1,068,600.00
พฤษภาคม 2555 102/1,044,560.00? 46/494,581.00? 148/1,539,141.00?
มิถุนายน 2555 -? -? 227/?2,380,286.00
กรกฎาคม 2555 125/1,448,460? 211/2174,964.03? 336/3,623,424.03?
สิงหาคม 2555 644/8,430,570.00? 29/268,695.65? 673/8,699,265.56??
กันยายน 2555 22/279,150.00? 133/1,067,475.84? 155/13,466,250.84?
รวมทั้งหมด 1,391/20,487,138.00 1268/12,489,111.41 2,654/32,976,249.96
สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla