ลงนาม

ประเภทเครือข่าย

?ประเภทเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน

ประเภทเครือข่าย กรุงเทพฯ (คน) ภูมิภาค (คน) รวม (คน)
ที่ปรึกษาฯ 976 3,726 4,702
ครูแนะแนว 451 591 1,042
หน่วยงานภาครัฐ 174 109 283
ผู้ประกอบการ 230 - 230
คณะกรรมการสวัสดิการฯ 703 - 703
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 63 - 63
องค์การเอกชน 91 32 123
สื่อมวลชน 43 - 43
หัวหน้างาน 419 - 419
เครือข่ายท้องถิ่น 56 - 56
ท้องถิ่น - 38,315 38,315
รวม 3,206 42,773 45,979

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

????????????????????????? กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายฯ???????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla