9ec2357d78fa5f89c0ead3474ff6e685.jpg

   

            นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
      ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

267653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
468
649
468
262784
2774
14672
267653

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-04 23:30

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน (KM)

Post by Protection
on 27 กันยายน 2560
ฮิต: 11089

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post - Test) ในการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

- การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post-Test) ในการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน”  

- องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน” (เนื้อหา) 

องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน” ( Power Point ) 

การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน”  

 

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   - ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   - การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ”  

   - องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ” (ปก-สารบัญ)  

   - องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ” (เนื้อหา) 

   - คลิป VDO บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ”  (คลิปที่ 1) 

   - คลิป VDO บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ”  (คลิปที่ 2) 

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง