แบบฟอร์มสำหรับงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

Post on 01 กันยายน 2564
by Protection
ฮิต: 4935

แนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

.......................................................................................................

 

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (สกล.1) 

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (สกล.1/1)

แบบแจ้งข้อมูลความเดือดร้อนในการดำรงชีพของลูกจ้าง (กท.01)

แบบสรุปคำขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีค่าชดเชย (กท.02/1)

แบบสรุปคำขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย (กท.02/2)

แบบสรุปคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (กท.02/3)

แบบสรุปรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์เป็นรายบุคคล (กท.03)

แบบแจ้งผลการพิจารณาคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กท.04) **(สำหรับใช้แจ้งมติให้หน่วยปฏิบัติ)

แบบรายละเอียดข้อมูลของลูกจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กท.05)

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (กท.07)

แบบจำหน่ายคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กท.08)

แบบตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กท.09)

แบบแจ้งยกเลิกคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กท.10)

แบบตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กท.CV-19)

แบบรายงานสรุปผลการรับและพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กท.11)