กลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล

Post on 14 มีนาคม 2565
by Protection
ฮิต: 215

 

พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ

     - กระทรวงสาธารณสุข

     - กระทรวงการต่างประเทศ

     - กระทรวงคมนาคม

     - กระทรวงแรงงาน

 

ประชาสัมพันธ์

     - สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

     - หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     - ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล

     - ช่องทางการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานทางทะเล 

 

ข้อมูลวิชาการ

     - การแบ่งประเภทเรือ แยกตามการบังคับใช้กฎหมาย

     - อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ฉบับแปลภาษาไทย

     - แรงงานทางทะเล พระราชบัญญัติ อนุสัญญา คำร้อง ประเภทเรือ

     - ข้อมติเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติและการประยุกต์ใช้จริง : การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีพิเศษ ครั้งที่ 4

     - คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล

     - ข้อมติเกี่ยวกับทุกกลุ่มอาชีพ

     - แผนผังการจัดองค์กรภายในเรือ

ผลการดำเนินการ